Angular - ის საფუძვლები

კურსის შესახებ ინფორმაცია განახლდება 2024 წლის აგვისტოში. მანამდე გაეცანით სხვა კურსებს.

Laptop Icon - Academy Webflow Template
ონლაინ ვიდეოები
Files Icon - Academy Webflow Template
ქვიზები და ტესტები
Chat Icon - Academy Webflow Template
აქტიური ქომუნითი
Mentor Icon - Academy Webflow Template
სადისკუსიო სივრცე

კურსის შესახებ

Angular-ის საფუძვლიანად შესწავლა მნიშვნელოვანია თანამედროვე და მძლავრი ვებ აპლიკაციების შესაქმნელად. ეს კურსი მიზნად ისახავს Angular-ის ფუნდამენტების სიღრმისეულად სწავლებას.

კურსი განკუთვნილია:

იმ პირებისთვის, ვისაც აქვთ ცოდნა HTML, CSS და JavaScript-ში და სურთ Front-End კარიერის გაგრძელება Angular-ის გამოყენებით.

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება:

 • Angular-ის ძირითადი კონცეპტების ღრმა ცოდნა, როგორებიცაა: კომპონენტები, დირექტივები, სერვისები, Dependency injection, Routing და Angular-ის სხვა არქიტექტურული მახასიათებლები.
 • TypeScript-ის პროგრამირების ენის საფუძვლების სრული გაცნობა და უნარი დამოუკიდებლად იმუშაოს Angular და სხვა TypeScript-ბაზირებულ ტექნოლოგიებზე.
 • RxJS რეაქტიული პროგრამირების ბიბლიოთეკის გამოყენება, Observable-ების მართვა, ოპერატორების და Subject-ების გამოყენება.
 • ერთგვერდიანი (SPA) აპლიკაციების დამოუკიდებლად აწყობის უნარი Angular-ის გამოყენებით.
 • Angular-ის ფორმების მოდულის (Template-driven და Reactive Forms) ცოდნა და ვალიდაციის კონტროლი.
 • HTTP კლიენტის ცოდნა და სერვერთან კომუნიკაცია მონაცემთა მიღება/გაგზავნისთვის.
 • Routing-ის კონფიგურაცია.
 • Angular Material UI ბიბლიოთეკის კომპონენტების გამოყენების უნარი.
 • Angular CLI-ის გამოყენება პროექტის შესაქმნელად, დეველოპმენტისთვის და დეპლოიმენტისთვის.
 • Angular-ის არქიტექტურული პატერნების, best practices-ებისა და კარგი პროგრამირების სტილის გამოყენება.

ამრიგად, კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი მზად იქნება დამოუკიდებლად აიწყოს Angular აპლიკაციები და გააგრძელოს თავისი განვითარება front-end დეველოპერის კარიერაზე.

პრერეკვიზიტები

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

კურსი მოიცავს:

 • ** კვირიან სწავლებას Angular-ის მნიშვნელოვან თემებზეsome text
  • ლექციებს / პრაქტიკულ სემინარებს
 • სავარჯიშოებსა და დავალებებს ყოველ გავლილ თემაზე

სილაბუსი

კვირა 1: შესავალი ანგულარში / TypeScript-ის გაცნობა

 • რა არის ფრეიმვორკი?
 • რას ნიშნავს Single-page application (SPA) ?
 • Angular-ის შექმნის ისტორია
 • რით განსხვავდება Angular-ი სხვა ფრეიმვორკებისგან და რა უპირატესობები აქვს მას
 • Angular-ის გამოყენება
 • TypeScript-თან მუშაობა
 • Type checking
 • OOP (ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება)
 • ენკაპსულაცია
 • მემკვიდრეობა
 • ინტერფეისები, Type Aliases - შედარება
 • Union Types
 • აბსტრაქტული კლასები
 • TypeScript-ის დაკონფიგურირება

კვირა 2: Angular-ის პირველი პროექტი

 • სამუშაო გარემოს მომზადება
 • Node.JS
 • Angular CLI
 • VS Code Extensions
 • აპლიკაციის შექმნა
 • აპლიკაციის არქიტექტურის მიმოხილვა
 • ng serve, npm run start
 • Bootstrap-ის დამატება

კვირა 3: კომპონენტი

 • რა არის კომპონენტი
 • კომპონენტის შექმნა
 • სტრუქტურის გარჩევა
 • კომპონენტის სელექტორები
 • View Encapsulation

კვირა 4: Data Binding

 • რა არის Data Binding
 • One-way Data Binding
 • String Interpolation
 • Property
 • Event
 • Attribute
 • Two-way Data Binding

კვირა 5: დირექტივები

 • რა არის დირექტივა
 • დირექტივის სახეები:
 • Component
 • Attribute
 • Structural
 • Custom

კვირა 6: დეკორატორი

 • რა არის დეკორატორი
 • ViewChild()
 • ViewChildren()
 • ContentChild()
 • ContentChildren()

კვირა 7: Component Life Cycle Hooks

 • OnChanges
 • OnInit
 • DoCheck
 • AfterContentInit
 • AfterContentChecked
 • AfterViewInit
 • AfterViewChecked
 • OnDestroy

კვირა 8: Pipe

 • რა არის pipe
 • სინტაქსი
 • Angular-ის ზოგიერთი Built-in pipe-ების განხილვა
 • Async Pipe
 • Custom Pipe

კვირა 9: Services & Dependency Injection

 • რა არის სერვისი
 • სად და რატომ ვიყენებთ სერვისებს
 • სერვისის შექმნა
 • პროვაიდერი

კვირა 10: Observable

 • რა არის observable
 • Observable-ს შედარება Promise-თან
 • Subject
 • Subject-ის შედარება Observable
 • ორი კომპონენტის დაკავშირება subject-ის გამოყენებით
 • Behavior Subject
 • Async Subject
 • RxJS of() & from
 • RxJS map & filter
 • Unsubscribe

კვირა 11: როუტინგი

 • რა არის როუტინგი და როდის ვიყენებთ
 • როუტერის მოდულის შექმნდა
 • Routing & ნავიგაცია
 • Wild card route
 • ქვემისამართები - Child Routes
 • მისამართის სახეები
 • Route parameters
 • Query string
 • Fragment
 • RouterLink Directive და სხვა

კვირა 12: Routing Guards

 • რას წარმოადგენს Route Guard-ი
 • სახეები:
 • canActive / canActiveFn
 • canActivateChild
 • canDeactivate
 • resolve

კვირა 13: Form-ებთან მუშაობა

 • რა არის Form-ები და რისთვის გამოიყენება
 • რა სახის Form-ები არსებობს და რა განსხვავებაა მათ შორის
 • Template Driven Forms
 • Form Groups
 • Validation Error Messages
 • setValue
 • patchValue

კვირა 14: Reactive Forms

 • Reactive Forms
 • Dynamic Form Groups
 • Dynamic Form Arrays
 • Validation Error Messages
 • setValue
 • patchValue
 • Custom Validators

კვირა 15: HTTP მოთხოვნები

 • შესავალი HttpClientModule-ში
 • HTTP მოთხოვნების შესრულება (GET, POST, PUT, DELETE)
 • HTTP პასუხების მართვა
 • შეცდომის დამუშავება
 • FireBase-ის გამოყენებნით NoSQL ბაზის შექმნა
 • Interceptors

კვირა 16: Angular Material და UI Component-ები

 • რა არის Angular Material-ი
 • პროექტში დამატება
 • კომპონენტების გამოყენება
 • კომპონენტებისთვის მოდულის შექმნა

კვირა 17: Angular 17

 • Angular 17-ის განხილვა
 • Standalone კომპონენტი
 • @if, @for, @switch

კვირა 18: Build და დაჰოსტვა

 • ng build
 • აპლიკაციის დაჰოსტვა

შეფასებები

Stars Icon - Academy Webflow Template

Stars Icon - Academy Webflow Template

Stars Icon - Academy Webflow Template